สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมขับเคลื่อน โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นได้มอบให้ นายแดง จันทรวิวัฒน์ รองฯ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานฯ มอบหลักการในการทำงาน  จากนั้น ผอ.กลุ่มฯ ได้ประเมินผลการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1)ติดตามการเตรียมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2)ติดตามการเตรียมการทดสอบประเมินผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน 3)ติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4)ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการจัดการศึกษาต่อไป