สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา Active Play Active School

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ฃัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ Active Play Active กิจกรรมสร้างเสริมสุชภาวะทางกาย  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น  ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สนับสนุน สื่อสาร  และรณรงค์การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้เป็นค่านิยม เพื่อการมีสุขภาวะทางกายที่ดี อีกทั้งสอดรับกับกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ( Active Learning) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเช้าร่วมโครงการ จำนวน 40 โรงเรียน  จัดระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ประกอบด้วย กิจกรรม Active Play Active ในสถานศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ การเล่นแล้วดี 4 มิติ  พัฒนาการทางสมองกับการเล่น อาหารเพื่อสุขภาพในวัยเด็ก  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใช้เครื่องมือกิจกรรม Active Play Active Learning โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)