สพป.เชียงใหม่ 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหอพัก 700 ปี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัญหายาเสพติด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เร่งดำเนินการเสริมสร้างความรู้ทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ให้แก่ลูกเสือ และเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 244 คน ครู 56 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน