ผชช.สพฐ.และคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 3 ท่าน คือ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.บึงกาฬ และนายบุญทวี สาลี ผอ.รร.อนุบาลศรีวิไล ให้การต้อนรับ