สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา โดยมี รองผู้อำนายการโรงเรียน นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครูหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร