นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นำคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารสำนักงานฯ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (coaching) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 ( 9 เดือน ) เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เข้ารับการประเมินฯ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารสำนักงานฯ กับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนสืบไป

เสาวรีย์ ศรีจันทร์
Latest posts by เสาวรีย์ ศรีจันทร์ (see all)