สพม.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณภาพความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม และนางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ นายพัชระ อนุวงศ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรมจำนวน 16 โรงเรียน