สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการโรงเรียนคุณภาพ

       วันที่ 11  สิงหาคม  2565 ดร.ศุภชัย  โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี นายวิรยุทธ  ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นางเกษร คำวิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) นายสมพิศ  แรงน้อย รอง ผอ.รร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม PLC ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนและการพัฒนาตาม 8 จุดเน้น ประกอบด้วย ความปลอดภัยของผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศ กำกับ และติดตาม และ Big Data  ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2