กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดี ศรีเขาดิน ธรรมะ สู่ดวงใจ” ของโรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดี ศรีเขาดิน ธรรมะ สู่ดวงใจ” ของโรงเรียนวัดเนินเขาดิน เพื่ออบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนได้รู้ถึงความรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบไป ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง โดยมี พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ดร. พระคุณเจ้าอาวาสวัดชุมนุมใน และทีมงานพระธรรมวิทยากรระยอง เป็นพระวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายมาโนช กุลนาแพง ผอ.โรงเรียนวัดเนินเขาดิน และคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดชุมนุมใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง