สพม.แพร่ จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2565

+++++นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Symposium) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมบริษัทสร้างความดี การนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ บ้านกาศประชานุเคราะห์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร้องกวางอนุสรณ์ และวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) การนำเสนอผลงานประเภทผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และประเภทครู จำนวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.แพร่