ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดงานตลาดนัดวิชาการ รร.สะพานที่ 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยนางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการประมวลผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2651 นำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง  การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ กิจกรรมการสาธิต การแสดง และการแข่งขันด้านต่าง ๆ  ผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน