การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข เป็นประธานพิธีเปิดและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ มีการดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครู การแข่งขันทักษะภาษาไทย 5 กิจกรรม มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 22 โรงเรียน 7 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย สพป.นราธิวาส เขต 1-3,สพป.ปัตตานี เขต 2-3,สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2-3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 127 คน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา