ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบ สพป.พิษณุโลก เขต 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์ดำเนินการสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสอง ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนการเรียนรู้สู่สากล ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ของจังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก โดยได้แบ่งสนามสอบแข่งขันออกเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียน อนุบาลพิษณุโลก จำนวน 28 ห้องสอบ สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ห้องสอบ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานกรรมการศูนย์สอบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรียบร้อย สนามสอบ สร้างขวัญกำลังแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินงานสนามสอบ มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการศูนย์สอบ นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม  ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม