การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม Active Based Learning

วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม Active Based Learning” ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การอบรมในวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับบริษัท แม็คเอ็ดดูก้า จำกัด จัดขึ้นโดยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ โดยบริษัทในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความสนใจด้านการศึกษาและมีแนวคิดของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จึงจัดอบรมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สนใจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 165 คน ได้มีความรู้ ทักษะ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม Active Based Learning ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ประภาศรี พิทอนวอน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้