สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมสัมมนาการดำเนินการทางวินัย

วันที่  4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมโครงการสัมมนาการดำเนินการทางวินัย ก่อนพิธีเปิดการอบรม ท่านประธานฯ ได้นำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  จากนั้น น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกดำเนินการทางวินัย และได้ตระหนักรู้ถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางของราชการ ทั้งด้านจริยธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาล คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากนายทบทวน  ชำนาญค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,น.ส.วรรณภา  รุจิเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 60 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3