สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 โดยมี นายระพิน สุวรรณมุข นายทวี แพงศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2