สพฐ.หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

++++ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและครอบครัว  ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผู้ประกันตน  กองทุนประกันสังคม  ได้ใช้สิทธิเป็นสมาชิก กอช. โดยมีนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  เข้าพบร่วมหารือกับ สพฐ. ในการเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนสวัสดิการแห่งรัฐด้านการออมเพื่อบำนาญกับ กอช. ในการสื่อสารสร้างความรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการวางแผนเกษียณ  ได้มีการออมอย่างเพียงพอสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายประจำทุกเดือนยามสูงวัย  ควบคู่ไปกับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการชราภาพ   ณ  ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562.

ภาพ/ข่าว  บรรจง  ตั้งคำ