สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการประจำสนามสอบ และลูกๆนักเรียน ในการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต วิชาที่ทำการทดสอบมีจำนวน 3 วิชา ได้แก่ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจำนวน 41 โรงเรียน  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 80  คน ขาดสอบ 2 คน โดยมีนายสมาน จูแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านสะพานยาว ประธานสนามสอบและน.ส.บุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ให้และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้ง ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด