การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย นายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมผลงานของคณะครู นักเรียน และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง อำเภอพรหมพิราม และโรงเรียนบ้านนาล้อม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้พบปะพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะกับคณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมทั้ง สำรวจ อาคารเรียน สถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ