สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจคะแนน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์และคณะจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ตรวจคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ดำเนินการทดสอบฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยมีข้าราชการครูซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายทั่ง 19 เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจแบบทดสอบจำนวน 3 วิชา ได้แก่ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล  โดยดำเนินการตรวจข้อสอบ สลับเครือข่ายโรงเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการตรวจข้อสอบ และจะดำเนินการจัดส่งแบบทดสอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ดำเนินการต่อไป