สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ได้ประชุมคณะกรรมการโดยมี ผอ.กลุ่มงาน/ผู้แทนทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินฯ โดยประธานฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีนายสิทธิพล  ฟื้นชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ได้ชี้แจงตามตัวชี้วัดแต่ละตัวฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและจะดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด จัดทำ/เก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อรายงาน สพฐ.ตามระบบต่อไป