ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 แก่บุคลากรในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1. การมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับผิดชอบ 1.1 นายผัน หอมเกตุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2.) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.) กลุ่มอำนวยการ 1.2 นายไพจิตร รักษาสรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1.3 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มนโยบายและแผน 2.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคดี อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2. การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ 2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2.3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา นายชาญชัย ชื่นพระแสง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวว่า ตลอดระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเห็นว่าทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่างในสำนักงาน เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงานของบุคลากร และกล่าวว่าขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ให้คำนึงถึงความสำเร็จของงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีมาตรฐานการบริการให้ทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ ให้เอาใจใส่ในการทำงาน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ขอให้ทำงานกันเป็นทีม และได้มอบนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2) และลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 67 คน