ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group ในประเด็นสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 นำโดยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะติดตามจากสพฐ. นำโดยนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. พร้อมคณะ  ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group ในประเด็นสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2

 

เวลา 10.00 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ นำคณะร่วมสนทนา Focus Group โครงการงานวิจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. เป็นหัวหน้าคณะ  ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านประจัน อ.ยะรัง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน และรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านประจันไปในทางที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยชุมชนดูโรงเรียน โรงเรียนให้การศึกษาเด็กในชุมชน มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน