ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดงานวิชาการนักเรียนปีการศึกษา 2561 รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียนปีการศึกษา 2561” ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) พร้อมมอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ และระดับภาคเหนือ โดยนายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนักเรียนในทุกระดับชั้นได้เยี่ยมชมผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงพัฒนาของนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การแสดงของนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารของนักเรียนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพแต่ละระดับชั้น ตลอดจนผลงานการจัดการศึกษาเรียนรวม นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 37 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 37,000 บาท