สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดการแข่งขังศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียน จำนวน 300 คน ร่วมชมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติเกียรติจาก นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมการแสดง รายการ รำออนซอน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร และรายการรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของนักเรียนโรงเรียนหนองโสนวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้น ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 14 โรงเรียนที่เป็นสนามการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมงานอาชีพและภาษาต่างประเทศโรงเรียนปราสาท เป็นสนามแข่งขันศิลปะ(ดนตรี)

โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฏร์) เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)   เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฏร์วิทยา) เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมสุขศึกษาโรงเรียนบ้านตาเสาะ  เป็นสนามแข่งขันศิลปะ(นาฏศิลป์)โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี  เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง  เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมปฐมวัยโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์) และกิจกรรมโครงงานคุณธรรม, เล่านิทานคุณธรรมโรงเรียนวันเจริญสามัคคี  เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท   เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ(วิทยาลัยการอาชีพ) เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190  เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนรวม

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานดังกล่าว ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม จำนวน 17 กลุ่มสาระ จำนวน 110 กิจกรรม 230 รายการ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา, การงานอาชีพ, สุขศึกษาพลศึกษา, คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, ดนตรี, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์, พัฒนาผู้เรียน, ปฐมวัย, ศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษของตน อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันหาตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง  ต้นเดือนธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป