สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน รุ่นที่ 1

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน รุ่นที่ 1 โดยได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ มีนายวรายุทธ  ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ ชำนายการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก อ.เทพสถิต ,ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ ,ดร.คนอง ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส และดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต  3 ได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน