สพป.ระยอง ขต ๒ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และการมีงานทำในสถานประกอบการ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และการมีงานทำในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL.) เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถมีอาชีพที่มั่นคง เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง โดยมี นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเทพนคร จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒