ร.ร.ปากชมวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน มุ่งเน้นให้เป็น “สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมุ่งเน้นให้เป็น “สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center ) ตามแนวนโยบายของกรทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากนายกระบวน มีที ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา

นางนัยนา ยิ้มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมนักเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษาอีกด้วย โดยมุ่งเน้นให้เป็น “สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center ) ตามแนวนโยบายของกรทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากนายกระบวน มีที ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งรูปแบบการประชุมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้ปกครองตามกลุ่มหมู่บ้านของนักเรียนโรงเรียน ปากชมวิทยา จำนวน 13 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นและเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองครองชั้นเรียน จำนวน 16 ห้องเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละชั้น จะได้พบคุย พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยใช้ห้องเรียนของบุตรหลานในการดำเนินการ และมีครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการประชุม  ทั้งนี้ มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน  จาก 21 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอปากชม จังหวัดเลย” นางนัยนา ยิ้มชื่น กล่าว

………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูเกวิกา ภูมิดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากชมวิทยา