สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย นางโชติกา  ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบแบบทดสอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการต่อไป โดยการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย