โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.เพชรบูรณ จัดอบรมขยายผล เรื่อง วิถีขีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย และวันเอดส์โลก

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมขยายผล เรื่อง วิถีขีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย และวันเอดส์โลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังโป่งศึกษา จำนวน 125 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลวังโป่งและครูอนามัยโรงเรียน ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยเพื่อสนับสนุนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการติดเชื้อ HIV ณ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)