ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองแสนขันวิทยา เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบนโยบายทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้โรงเรียนนำมาปรับใช้ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพ คือ ความปลอดภัยของนักเรียน, การจัดการเรียนการสอน Active Learning, การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการเรียนรู้สู่นักเรียน และการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางปัฐมาภรณ์ นรภัทรพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้