สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมมือกับสโมสรซอนต้า จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาสภานักเรียนและผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น ห้องประชุมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซอนเชี่ยน.รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี อดีตผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17 สโมสรซอนต้าสากล เป็นประธานโครงการพัฒนาสภานักเรียนและผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการฯ ซึ่งโครงการนี้จัดกิจกรรมการรณรงค์เชิงรุกที่มีผลต่อเนื่องยั่งยืน โดยให้ความรู้และชี้แนะ แก่สภานักเรียนและผู้นำนักเรียน ให้ตระหนักในปัญหา มีจิตสาธารณะและสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองในการสร้างกระแสการรวมพลังของทุกภาคส่วน ที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์กับสโมสรซอนต้าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรวมพลังในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย สมาชิกสภานักเรียน จำนวน 348 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 58 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และมีผู้นำนักเรียนและครูที่ปรึกษาของโรงเรียนเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยอีก 5 คน จากโรงเรียนเซ็นนิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมที่จะทำวันนี้ นอกจากจะร่วมกันรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียด้วยภาพ ของพวกเราที่สวมเสื้อสีส้มอันเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในสังคมไทย และแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหารวมทั้งการเสวนาเรื่องซอนต้าสากลกับการรณรงค์ยุติความรุนแรง และแนวทางในการร่วมมือ กับโรงเรียนมัธยมในพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่เป็นผู้แทนของซอนต้าสากลมาร่วมเสวนา นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรพิเศษ จิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 3 มาให้ความรู้และพา ปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง อีกด้วย