ประชุมคณะกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และผ่านกิจกรรมด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกาย และด้านการดูแลช่องปาก มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและสามารถเผยแพร่กิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วไป ณ ห้องประชุมโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม