สพป.พิษณุโลก เขต 1ประชุมการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ  สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้โปรแกรมประมวลผล การจัดทำสารสนเทศและรายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนางปิยนารถ สุขม่วง หัวหน้างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดว่า เพื่อให้โรงเรียนที่ใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปีได้ใช้โปรแกรมประมวลผลฯ ในการจัดทำสารสนเทศและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด และเพื่อให้โรงเรียนที่ใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ได้นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำวันนี้เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 โรงเรียน ระยะเวลาการจัด ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562