ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตาม ให้การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์