สพม.พะเยา จัดโครงการวัยใส รู้ใส่ใจสุขภาพ

สพม.พะเยา จัดโครงการวัยใส รู้ใส่ใจสุขภาพ

สพม.พะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวัยใส รู้ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 50 คน ครูจำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มุ่งเน้นการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาททางเพศ พัฒนาการทางเพศตามวัย การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ การตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ป้องกันและลดปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ของวัยรุ่น โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ