โครงการสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และขยายโอกาส กลุ่มนักเรียน GenZ ปี 2565-2566

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Gen Z หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” รุ่นที่ 2 ตามโครงการสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และขยายโอกาส กลุ่มนักเรียน GenZ ปี 2565-2566 เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน GenZ GenStrong ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและสามารถนำไปใช้ สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อนๆในชม Gen Z GenStrong รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการ ส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บริบท Gen Z ได้ โดยมีนางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์