สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
สำหรับการปฏิทินการประเมินพัฒนาฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้แก่
1) ศน.เยาวภา รัตนบัลลังค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาการฯ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
2) ศน.วิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาการฯ นักเรียนโรงเรียนวัดคีม
3) ศน.ประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาการฯ นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจัน