ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาสพป.น่าน เขต 2 รับการตรวจราชการจาก ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2