พิธีสาบานตนของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๑ โดยมีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเป็นประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครและเพื่อนร่วมงานชาวไทยได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละแห่ง และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของคนทั้งสองชาติ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อหันในการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี