ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมครู ( Teacher Training students)

ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ศธ. www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวทุน) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้