การประชุมนโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางถนนในบริบทโรงเรียน/สถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก นางสาวศิริรันต์ ตันไสว ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 นางสาวฉันทิศาณ์ อินกอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมประชุมนโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางถนนในบริบทโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก จากกรณีที่เป็นข่าวรถรับ-ส่งนักเรียนประสบอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียน และเป็นกรณีศึกษาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือวางแนวทางแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึ้น ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกได้ยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึ้นเป็นวาระของจังหวัด และได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อาทิ การจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในโรงเรียน การใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ไม่มีใบขับขี่ ฯลฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และผู้ประกอบการ/ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้