สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 9.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดยมี รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วย นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพม.สงขลา สตูล ประธานกรรมการ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล กรรมการ นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม