สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ในสังกัด

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยมีนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์และความเครียด พร้อมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น และมีศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิพัฒน์  ทองเผือก ผอ.โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี และคณะ เป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 47 แห่ง จำนวน 141 คน ครูผู้ดูแลจำนวน 47 คน อบรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3