สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการอบรมพัฒนาสร้างความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานการอบรมพัฒนาสร้างความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัติ สพป.กาญจนบุรี เขต 4