สพม.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้การทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมชี้แจ้งให้คณะทำงานศูนย์สอบฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล