ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House และกิจกรรมการแสดงก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House และกิจกรรมการแสดงก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี ให้กับสาธารณชนได้มีส่วนร่วมรับทราบในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในชุมชน โดยมี นางสาวสุจิตรา ตื้อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง และชุมชน