สพฐ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในปีบัญชี 2566 และสามารถอำนวยประโยชน์ต่อบุคคล และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในฐานะเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนางานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

“ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้ลดลง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้จะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2566 2) จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีบัญชี 2566 3) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานของกองทุนฯ