อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์