สหวิทยาเขตเอกาทศรถ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ คือ ดร.ประจักษ์  น้อยเหนื่อย เป็นวิทยากรในอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสหวิทยาเขตเอกาทศรถเข้าร่วมอบรมจำนวน 195 คน และมีผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายภัทรพล แก้วเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก